Home

Duree

Ashamaa
kuni Website Waajjiira A/A Aanaa Gumay

Websaayitiin Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Gumay kuni websaayirii ofiseelawa waajjira abbaa alangaa Godina Jimmaa jalattii Banaman keessa tokkoo yommuu kaayyoon websaaytiin kuni ittii banamee keessaa innii hangafaa tajaajila abbaa alangaa akka godinaatti keennamuu haammayyessu keessatti kaayyoo qabamee galmaan gahuufi haawasa aanaa gommaa gama hundaan dhaqabamummaa kenya mirkaneessuf jecha


Ergama Mu’ata Galmaafii Duudhaalee Kenya

Ergamni Kenya

Godina Jimmaa Aanaa Guumay keessatti namoota heeraa fi seera darbanii fi gocha yakkaatiin shakkaman seeratti dhiyeessuun murtii saffisaa fi haqa qabeessa ta’e itti kennisiisuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessisuun nagaa fi tasgabbii uummatichaa eegsisuu, Dantaa ummataa fi mootummaa kabachiisuu, ragaa seera qabeessa ta’e galmeessuu, hubannoo seeraa hawaasichaa gabbisuu, seerotni bifa walfakkaatuun hojii irra akka oolu taasisuu

Galmi kenya

Tajaajila Abbaa Alangummaa si’oomina fi bu’a qabeessa ta’ee kennuun itti qufinsaa/amantaa uummanni kenninsaa tajaajila keenya irratti qabu dabaluu.Yakkoota ciccimoo dantaa ummataa miidhan (violent crime) hir’isuu fi nageenya ummataa mirkaneessuu Olaantummaa seeraa mirkaneessuu Waajjira Abbaa Alangaa Dandeetti raawwachisummaa foyyee qabuufi gama hundaan fakkeenyummaa gaarii qabu uumur

Mul’atni Keenya

Bara 2022 tti Waajjira Abbaa Aalangaa Aanaa Guumay  Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Gummaa keessatti tajaajila Abbaa Alangummaa raawwii caalmaa qabu kennuun sirna haqaa amantaa uummataa horate uumuun waajjira dantaa ummataafii motummaa kabajchisee haawaasa ummata kenyaas ummata hubannoo seeraa gadii fagaataa qabuu umuun wajjira akka godinaa fi naannoottii fakkenyuummaa qabuu taasisuu dha

Duudhaaleen Kenya

Olaantummaa seeraa Faayidaa uummataa eegsisuu fi dursa kennuu,
Bilisummaa Ogummaa Itti gaafatamummaa Iftoomina Hojimaataa badaa fi malaamaltummaa jibbuu Fakkeenyummaa Hirmaachisummaa.
Tajaajila gahumsa qabu kennuu,
Jijjiiramaaf qophaa’uu fi hojjechuu, Beekumsaa fi amantaan hogganuu, Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi Aadaa gareen hojachuudha

Waa’ee Kenya

Waajjirrii Abbaa Alangaa Aanaa Guumayi Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa jalattii Bu’ura Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa waligalaa Oromiyaa Hundessuuf Bahee bu’ura godhachuun, Waajjira sadarkaa Aanaattii kan hundaa’ee dha.

Gama kanaan, dirqama seeraa Tajaajila ogummaa abbaa alangummaa iftoominaafi itti gaafatamummaa qabu kennuun Anaan Kenyas Ta’e godinni Jimmaas Godina olantummaan Heeraa fii seeraa ittii mirkanaahee akka ta’uuf, hoojii tajaajila abbaa alangummaa si’ataa ta’e hawaasaaf kennuuf waajjira hundaa’eedha.

Read More

Erga IttiiGaafatamaa WAAAGumayi

Waajjirri Abbaa Alangaa aanaa gumaay yeroo jalqabaatiif Godina Jimmaa aanaa gumaay keessatti tajaajila Abbaa Alangummaa kennuuf Labsii Lakk. 6/1986 baheen sadarkaa aanaatti Caasaa Mana hojii Abbaa Alangaa Yeroo Sanaa ykn Erga manni hojichaa Labsii lak.214/2011tiin irra deebiin hunda’ees caasaa sadarkaa aanaa Biiroo Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa ammaa ta’ee hundeeffamuun Mana Hojii seenaa dheeraa qabu dha. Manni Hojiin kun aangoon seeraan kennameef bal’aadha.Kanaafuu, aangoofi gahee hojii seeraan kennameef kana hojiirra oolchuuf baroota darban kana keessatti Manni Hojichaa karoora yeroo gabaabaafi dheeraa, tarsiimoowwani fi gurmaa’insaa hojii adda addaa bocachuun itti fufisaan hojjechaa tureera.Kanaanis bu’aaleen gaggaarii garagaraa galmaa’aa fi muuxannoon adda addaa irraa fudhatamaa har’a gahameera.Bara 2013 irraa eegalee Rifoormii haaraa Karoora bu’aa irratti xiyyeeffatu(Result based plan) baafachuun rakkoo kenna tajaajila haqaa mana hojichaa furuun itti quufinsa tajaajilamaa dabaluun, Amantaa Ummanni mana hojichaa irratti qabu dabaluuf karoora, waggaa kudhanii,shanii fill  karoora waggaa baafatee hojjataa jira. Bu’aa waliiigalaa akka mana hojichaatti qabate kana milkeessuuf immoo bu’aan giddu galaa Dhaqqabamummaa fi bu’a qabeessummaa tajaajila isa tokkoo dha.

Akkasumaas Bu’a gidu galaa 4ffaa Gaarummaa bulchiinsa keessoo fi Dandetti raawwachiisummaa mana hojichaatiif bu’aan battalaa galte tahu kesaa tokko dandetti koomunikeeshinii mana hojicha cimera kan jedhu yoo tahu,Akkuma beekkamu Jaarraa amma keessa jirru keessatti Teeknolojii odeefannotti dhimma bahuun bu’aa kana milkeessuuf hojiin hojjatamu dhimma filannoo biraa hin qabneedha. Kanaafuu Jaarraa dhaloonni ammaa Teeknolojii haaraa hedduu uumee adunyaaf gumaachaa jiru kanatti immoo manni hojichaa platformii  akka kanaatti fayyadamuun seerota,dokumantoota seeraa,barreeffamoota gaggabaabaa,xinxaala seerotaa fill  murtiiwwan dhadacha ijibbaataa fi tajaajila nuti keninu ummataaf ifomsuun tajaajila,dhaqqabamaa,fi bu’a qabeessa,qulqulluu fi saffisaa tahe ummataaf kenninee galma karoorfanne  gahuun dhimma murteessaadha.

Latest News

Abbootii Alangaa fi Hojjettoota Waajjira Kenya

Obboo Abdusalam Muhaammad

IttII Gaafatamaa

Obboo Dassaalany Bayyanaa

Abbaa Adeemsaa

obboo tasfaayee likkisaa. Abbaa Alangaa

Designation

Addee Fayyinee Qannaa

Abbaa Alangaa

1 thought on “Duree”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *